европроекти

Многопрофилна болница за активно лечение "Свети Иван Рилски - 2003"ООД участва в: ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0109-CO001 "Подобряване условията на труд на работни места в МБАЛ "Св.Иван Рилски - 2003"ООД"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана  от Европейския социален фонд на Европейския съюз.