Документи

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:  Доставка на лекарствени продукти по смисъла на ЗЛПХМ за нуждите на МБАЛ ”Свети Иван Рилски-2003” ООД, гр.Дупница, по периодични заявки, в зависимост от нуждите на Възложителя и финансовата му обезпеченост

 

1. Декларация за приемане на условията


Приложение №7

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за приемане условията в проекта на договор

 

 

 

Долуподписаният /ата……………………………………………………………………………................

/Име, презиме, фамилия/

с лична карта №………………….., издадена на……………,от МВР…………………………...............

с ЕГН…………………………, адрес: …………………………………………………………..................

/пощенски код, град/село, община, квартал, улица, №, бл., ет., ап./

в качеството си на…………………………………………………………………………………………..

/изписва се качеството  на лицето, което попълва декларацията,  съгласно чл. 47, ал. 4, т. 1 – 8 от ЗОП/

със седалище и адрес на управление............................................................................................................

регистрирано в…………………………..Окръжен съд по фирмено дело №…………………………...

ЕИК/БУЛСТАТ……………………………-УЧАСТНИК в процедура за възлагане на обществена поръчка чрезоткрита процедура с предмет: Доставка на лекарствени продукти по смисъла на ЗЛПХМ за нуждите на МБАЛ ”Свети Иван Рилски-2003” ООД, гр.Дупница, по периодични заявки, в зависимост от нуждите на Възложителя и финансовата му обезпеченост, съгласно  Спецификация”, открита с Решение№ 01-03/ 18.08.2014 г.

 

ДЕКЛАРИРАМ:

 

Запознат съм със съдържанието на проекта на договор и приемамизцяло и безусловно условията в него.

           

Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 

 

 

Дата: ............................                                           ДЕКЛАРАТОР:....................................

                                                                                                                      (подпис)                      

 

 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от участника  – физическо лице или от управляващия участника по регистрация, когато участникът е юридическо лице.

 

2. Декларация по чл.56, ал. 1, т. 6

Приложение№ 5                                               

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки

за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал.7,

както и за обстоятелство по чл. 8, ал.8, т. 2 от ЗОП

 

 

Долуподписаният /ата……………………………………………………………………………................

/Име, презиме, фамилия/

с лична карта №………………….., издадена на……………,от МВР…………………………...............

с ЕГН…………………………, адрес: …………………………………………………………..................

/пощенски код, град/село, община, квартал, улица, №, бл., ет., ап./

в качеството си на…………………………………………………………………………………………..

/изписва се качеството  на лицето, което попълва декларацията,  съгласно чл. 47, ал. 4, т. 1 – 8 от ЗОП/

със седалище и адрес на управление............................................................................................................

регистрирано в…………………………..Окръжен съд по фирмено дело №…………………………...

ЕИК/БУЛСТАТ……………………………-УЧАСТНИК в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Доставка на лекарствени продукти по смисъла на ЗЛПХМ за нуждите на МБАЛ ”Свети Иван Рилски-2003” ООД, гр.Дупница, по периодични заявки, в зависимост от нуждите на Възложителя и финансовата му обезпеченост, съгласно  Спецификация”,открита с Решение № 01-03/18.08.2014 г.

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

 

1.       Не съм „свързано лице” по смисъла на т. 23а от ДР на ЗОП с друг участник в горецитираната процедура за възлагане на обществена поръчка.

 

2.       Не съм участвал като външен експерт при подготовка на горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка, нито съм участвал при разработването на техническите спецификации и методиката за оценка на офертите в документацията за участие.

 

 

3.       Представляваният от мен участник ………………………………………………….не е „свързано предприятие” по смисъла на т. 24 ДР на ЗОП с друг участник в горецитираната процедура за възлагане на обществена поръчка.

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 

 

 

 

Дата:                                                                                                 Декларатор:

 

 

3. Декларация по чл. 47, ал. 9

Приложение № 4                                               

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

 

 

Долуподписаният /ата……………………………………………………………………………................

/Име, презиме, фамилия/

с лична карта №………………….., издадена на……………,от МВР…………………………...............

с ЕГН…………………………, адрес: …………………………………………………………..................

/пощенски код, град/село, община, квартал, улица, №, бл., ет., ап./

в качеството си на…………………………………………………………………………………………..

/изписва се качеството  на лицето, което попълва декларацията,  съгласно чл. 47, ал. 4, т. 1 – 8 от ЗОП/

със седалище и адрес на управление............................................................................................................

регистрирано в…………………………..Окръжен съд по фирмено дело №…………………………...

ЕИК/БУЛСТАТ……………………………-УЧАСТНИК в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Доставка на лекарствени продукти по смисъла на ЗЛПХМ за нуждите на МБАЛ ”Свети Иван Рилски-2003” ООД, гр.Дупница, по периодични заявки, в зависимост от нуждите на Възложителя и финансовата му обезпеченост, съгласно  Спецификация”,открита с Решение№ 01-03/ 18.08.2014 г.

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

 

1.      Не съм осъден с влязла в сила присъда за:/ Реабилитиран съм за: / грешното се зачертава/

а). престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

б). подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;

в). участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс

г). престъпление против собствеността по чл. 194- 217 от Наказателния кодекс;

д). престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс;

е). престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.

 

2.      Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

 

3.       Представляваното от мен дружество …………………………………….не е обявено в несъстоятелност;

 

4.       Представляваното от мен дружество …………………………………….не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

 

5.       Представляваното от мен дружество ……………………………………. не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.

 

6.       Представляваното от мен дружество ……………………………………. няма задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, както и задължения за данъци и вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

 

7.       Представляваното от мен дружество……………………………………….не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по чл. 740 от Търговския закон.

8.       Представляваното от мен дружество, както и лицата по чл. 47, ал.4 от ЗОП не са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а ДР на ЗОП с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

 

9.       Представляваното от мен дружество не е сключило договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

* В случай, че участникът е чуждестранно лице следва да декларира,че не е в откритo производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си.

 

 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 

 

 

 

Дата:                                                                                                 Декларатор:                                       

 

 

 

4. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

                                                                         Одобрена с Решение №  01- 03/18.08.2014 г.

                                                                       /Управител, д-р Ени Лефтеров/

                                                                                             


 

 

 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 

за участие в

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

„Доставка на лекарствени продукти по смисъла на ЗЛПХМ за нуждите на МБАЛ ”Свети Иван Рилски-2003” ООД, гр.Дупница, по периодични заявки, в зависимост от нуждите на Възложителя и финансовата му обезпеченост, съгласно  Спецификация”

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

гр.Дупница, 2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОНКУРСНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в

открита процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет:  „Доставка на лекарствени продукти по смисъла на ЗЛПХМ за нуждите на МБАЛ ”Свети Иван Рилски-2003” ООД, гр.Дупница, по периодични заявки, в зависимост от нуждите на Възложителя и финансовата му обезпеченост, съгласно  Спецификация”

/ съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗОП/

 

1.     Решение № 01-03/ 18.08.2014 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;

2.     Обявление за обществена поръчка;          

3.     Техническа спецификация- Приложение № 1

4.     Условия за участие и провеждане на процедурата за възлагане на  обществена поръчка чрез открита процедура.

5.     Показатели /критерии/, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертата;

6.     Образец на оферта- Приложение № 2;

7.     Указания за подготовка на офертата;

8.     Образец на Техническо предложение за изпълнение на поръчката- Приложение № 3

9.     Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки;- приложение 4

10.Декларация по чл.56, ал.1, т.6за липса на свързаност с друг участник– приложение 5

11.Проект на договор / Приложение № 6/

12.Декларация за приемане условията в проекта на договор/ приложение № 7/

13.Ценова оферта- образец- приложение № 8

14.CD, съдържащо конкурсната документация и приложенията към нея.

 

I.      УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

1.    Вид на процедурата – открита процедура.

Ø     Предмет на откритата процедура –Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „ Свети Иван Рилски- 2003” ООД;

Ø     Правно и фактическо основание на процедурата - чл.16, ал.8, във връзка с чл. 14, ал.1 т.2 от Закона за обществените поръчки и Решение № 09-03/ 18.08.2014г. на Управителя на МБАЛ „Свети Иван Рилски- 2003” ООД гр. Дупница.

Ø     Пълно описание на предмета на поръчката: доставка на лекарствени продукти съгласно Спецификация- приложение № 1 от настоящата документация за участие. Приблизително количество: 356 187 броя лекарствени продукти.

Ø     Мотиви за избор на процедура: Прогнозната стойност на обществената поръчка 489 000 лв. без ДДС /четиристотин осемдесет и девет хиляди лева/ е определена въз основа на действителната обща стойност на подобни договори за доставка на лекарствени продукти, сключени през предходната финансова година и коригирана с предвидените промени в количествата и стойността на съответната доставка. Видно от посочения максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка, приложимия ред за възлагане е този, регламентиран в разпоредбата на чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, съобразно която, когато планираната за провеждане обществена поръчка за доставка е на стойност по- висока от 66 000 лв. без ДДС, Възложителят по чл.7,т.1-4 взема решение за възлагане на обществена поръчка  чрез Открита или ограничена процедура винаги, когато не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне. Възложителят е избрал открита процедура с оглед даване на възможност всички заинтересовани лица да подадат оферти.

 

2.    Срок за изпълнение на поръчката 12 / дванадесет/месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагане. Срокът на договора е 12месеца.

 

3.    Срок за изпълнение на доставките– в срока, предложен от участника, но не по- късно от 7 / седем/ дни от получаване на писмена заявка от Възложителя за необходимите количества. Представлява показател за комплексна оценка на офертите, виж раздел IV от настоящата Документация за участие.

 

4.    Място за изпълнение – Франко склада на МБАЛ „Свети Иван Рилски-2003” ООД гр. Дупница, 2600, ул. „ Иван Вазов” № 26, Болнична аптека.

 

1.      Изисквания към кандидатите - да бъдат производители или търговцина едро на лекарствени продукти и да притежават Разрешение, издадено по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина / ЗЛПХМ/. Документи, доказващи правото на кандидата да извършва търговия на едро на предлаганите продукти на територията на РБ, валидни за срока на договора за доставка- пълномощно от производител, оторизационно писмо, договор за дистрибуция или др. документи, удостоверяващи делегираните правомощия. – заверено копие.

 

5.    Изисквания за качество на стоката – лекарствените продукти да отговарят на изискванията на ЗЛПХМ.

 

6.    Срок за валидност на офертата -  90 / деветдесет/ календарни дни. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения от Възложителя и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Срокът започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

 

Гаранция за участие в процедурата:Гаранцията за участие в откритата процедура е в размер на 1000лв./ хиляда лева/.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Гаранцията може да бъде парична сума или банкова гаранция. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна и неотменима гаранция в полза на МБАЛ „Свети Иван Рилски- 2003 ” ООД със срок на валидност не по- кратък  от срока на валидност на офертата, считано от датата на представяне на офертата. Ако участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, той трябва да внесе сумата по следната банкова сметка на Възложителя: ЮРОБАНК България
Сметка IBAN: BG86BPBI79251058190801
; CODE: BPBI7925; BIC: BPBIBGSF

Гаранцията може да бъде платена и в брой на касата на МБАЛ „Свети Иван Рилски- 2003” ООД, гр.Дупница, ул. „ Иван Вазов” 26, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 12:30 до 16:30 часа. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва наименованието на откритата процедура, за която се представя гаранцията. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие при условията, посочени в чл. 61 от ЗОП. Освобождаването на гаранцията за участие се извършва по реда на чл. 62 от ЗОП.

9.      Гаранция за изпълнение на договора –

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 / три/ % от стойността на поръчката. Гаранцията за изпълнение  може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея следва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима и че е в полза на МБАЛ „Свети Иван Рилски- 2003” ООД, със срок на валидност- най- малко срока за изпълнение на договора. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предмета на обществената поръчка, предмета на договора, за който се представя гаранцията. Ако участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, той трябва да внесе сумата по следната банкова сметка на Възложителя: ЮРОБАНК България , Сметка IBAN: BG86BPBI79251058190801, CODE: BPBI7925, BIC: BPBIBGSF

Гаранцията може да бъде платена и в брой на касата на МБАЛ „Свети Иван Рилски- 2003” ООД, гр.Дупница, ул. „Иван Вазов” 26, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 12:30 до 16:30 часа.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

 

Възложителят освобождава гаранциите за участие на:

 

Ø     Отстранените кандидати или участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител;

 

Ø     Класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

 

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

 

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

 

Когато с влязло в сила решение Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие.

 

Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранциите за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

 

10.  Конкурсна документация: Документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението. Възложителят ще предостави документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи Възложителят изисква от лицата заплащането на документацията:  10,00 лв. /десет/ лева, крайна цена.

 

11.  Критерии за оценка на предложенията:

 

Ø     Най- ниска предложена цена с ДДС за лекарствен продукт- тежест  80 %

Ø     Срок за доставка- тежест 20 %

 

12.  Кандидатите могат да участват в процедурата само с едно предложение /оферта/.

 

13.   Език и документация на откритата процедура – официален език на откритата процедура и документацията е български език. Всички действия следва да бъдат извършени и документите, съставени на български език.

 

14.  Условия за образуване на предлаганата цена и Начин на плащане – Предложената цена да е в български лева с включен ДДС, Франко склада на МБАЛ „Свети Иван Рилски-2003” ООД. Плащанията се извършват по банков път с платежно нареждане по банковата сметка на определения Изпълнител, след представяне на фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС. Сроковете за плащане- до 60 / шестдесет/ дни от представяне на фактура.

 

 

15.  Краен срок за представяне на офертите- до 16.30 часа на 10/10/2014 г./петък/ в Деловодството на МБАЛ „Свети Иван Рилски-2003” ООД гр. Дупница, ул. „ Иван Вазов” 26.

 

16.  Разглеждането, оценяването и класирането на предложенията ще се извършва по реда на глава пета, раздел Втори от Закона за обществените поръчки на 13/10/2014 г. / понеделник/ от 10.00 часа в МБАЛ ”СветиИван Рилски-2003” ООД гр. Дупница, ул. „ Иван Вазов” 26, Заседателна зала. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

 

17.  Обмен на информация между Възложителя и участниците: Всички действия на Възложителя към участниците са в писмен вид.   Обменът на информация се извършва по пощата с препоръчани писма с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документи и електронния подпис. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците и документите, които се прилагат към тях се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документи и електронния подпис.                     

 

II.   ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

 

В откритата процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия.

 

Възложителят ще отстрани от участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който е:

 

1.      Осъден с влязла присъда, освен ако е реабилитиран, за

-          Престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

-          Подкуп по чл. 301- 307 от Наказателния кодекс;

-          Участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

-          Престъпление против собствеността по чл. 194- 217 от Наказателния кодекс

-          Престъпление против стопанството по чл. 219- 252 от Наказателния кодекс;

 

2.      Осъден с влязла присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.

 

3.      Обявен в несъстоятелност;

 

4.      В производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

 

5.      Е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице- се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си.

 

6.      Който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

 

7.      Който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

 

Изискванията по т.1 и т. 7 се прилагат, както следва:

 

a).При събирателно дружество- за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон

b).При командитно дружество- за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

c).При дружество с ограничена отговорност- за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност- за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

d).При акционерно дружество- за овластените лица по чл.235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване- за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон.

e).При командитно дружество с акции- за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон.

f).При едноличен търговец- за физическото лице- търговец.

g).Във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица- за лицата, които представляват участника.

h).И за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

 

Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници, при които лицата, описани от буква „а”- „ h” са свързани лица по смисъла на Закона за обществените поръчки / § 1, т.  23а ДР/ с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация, както и участници, които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Когато участникът предвижда и участието на подизпълнители при изпълнението на поръчката, изискванията се прилагат и за подизпълнителите, с изключение на изискванията по т. 2, 5 и 7.

 

При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на тези обстоятелства и посочените от Възложителя изисквания с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника- по образец на Възложителя. В декларацията се вклчва и информация за публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата за която е установено, е налице някое от обстоятелствата, посочени по- горе. При представяне на офертата участникът удостоверява липсата на тези обстоятелства с декларация по образец на Възложителя.

 

Когато участникът в процедурата е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, пречките по- горе се отнасят до всеки участник в обединението.

 

Посочените в т. 1, 3, 4 и 6 забрани важат и за подизпълнителите, ако в офертата е предвидено, че при изпълнението на договора ще вземат участие и подизпълнители.

 

Участниците са длъжни да уведомят Възложителя за всички настъпили в процеса на провеждане на процедурата промени в декларираните обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

 

СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:

 

Участниците следва да бъдат производители или търговци на едро и да притежават:

 

Ø     Разрешение за търговия на едро с лекарства, или удостоверение за регистрация за търговия на едро, или разрешение за производство, или разрешение за внос, издадени по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/ -заверено от участника.

 

1.      Валидно разрешение за употреба на лекарствения продукт, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент / ЕО/ № 726/ 2004 на Европейския парламент и Съвета/ чл. 23, ал. 1 на ЗЛПХМ/ и одобрена кратка характеристика на продукта.

Ø     . В случай, че лекарствения продукт се намира в процедура на подновяване на разрешението за употреба или разрешението за употреба изтича през 2012 г., участникът представя декларация в съответствие с чл. 55,ал. 6 от ЗЛПХМ, че количествата на лекарствения продукт са налични- заверено копие.

 

Ø     Документи, доказващи правото на кандидата да извършва търговия на едро на предлаганите продукти на територията на РБ, валидни за срока на договора за доставка- пълномощно от производител или оторизационно писмо или договор за дистрибуция или др. документи, удостоверяващи делегираните правомощия. – заверено копие.

 

СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ: лекарствените продукти да отговарят на изискванията на ЗЛПХМ.

 

 

Ø     Предлаганите лекарствени продукти трябва да отговарят на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина / ЗЛПХМ/- трябва да притежават валидно разрешение за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент ( ЕО) № 726/ 2004 г. на Европейския парламент и Съвета / чл. 23,ал. 1 на ЗЛПХМ/ . В случай на изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарствен продукт през съответната година за която се провежда обществената поръчка, участникът декларира в съответствие с чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ, че количествата за лекарствения продукт са налични.

 

Ø     Лекарствените продукти следва да бъдат включени в Позитивния лекарствен списък, актуален към датата на отваряне на плик № 1 и 2 от офертите.

 

Ø     Срокът на годност на предлаганите лекарствени продукти следва да бъде не по- малък от 60 / шестдесет/ на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

 

Ø     В случай на доставка на лекарствен продукт с по- кратък от договорения срок на годност, изпълнителят заплаща неустойка, както следва:

 

от 59,99 % до 50 %- 5 % върху стойността на доставката

от 49,99 %  до 40 %  – 10 %  върху стойността на доставката

от 39,99 %  до 30 % – 30 %  върху стойността на доставката

от 29,99 %  до 20 % – 60 % върху стойността на доставката

под 20 % – 90 % върху стойността на доставката

 

III.           УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ

 

            При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

Всеки кандидат в откритата процедура има право да представи само една оферта, Възложителят не допуска представянето на варианти. Участникът може да представи оферта за една, за няколко или за всички номенклатурни единици / позиции, представляващи лекарствени продукти/, включени в техническата спецификация. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представи самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Офертата за участие в откритата процедура следва да бъде изготвена на български език. В случаите, когато кандидатът е чуждестранно лице е необходимо, всички документи, съставляващи предложението, в това число официални и частни документи, да бъдат в оригинал, с официален превод на български език. С официален превод следва да са придружени и документите, които представят местните лица, когато са изготвени на език, различен от българския.

При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива. Това може да направи с Декларация, която се прилага към Техническото предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се записват във входящия регистър.

Офертата се представя по следния начин:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът съдържа три по- малки непрозрачни и надписани плика, както следва:

 

Ø     Плик № 1 с надпис „ Документи за подбор”, в който се поставят следните документи:

1.      Оферта по образец на Възложителя, съдържаща административни сведения за участника относно търговско- правния статут - приложение към настоящата документация;

2.      Представяне на участника, което включва: посочване на ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата и Декларация по чл. 47, ал. 9;

 

3.      При участници- обединения- копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението- и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

4.       Оригинал или Нотариално заверено пълномощно за представителство /когато не се представлява от титуляра/;

 

5.      Документ за данъчна регистрация и декларация за регистрация по ЗДДС /ако кандидатът е регистриран/- заверено от участника копие;

 

6.      Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума.

 

7.      Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл. 50, посочени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка. - Декларация за наличие на финансов ресурс, с който разполага участникът.

 

Минимални изисквания: Участникът следва да разполага с финансов ресурс в размер не по- малък от 150 000 лв. / сто и петдесет хиляди лева/ без ДДС.

Участниците могат да доказват наличието на изисквания от Възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи: Удостоверение от банка или Годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото си и финансово състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Не е необходимо представянето на същите, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.

 

8.      Доказателства за техническите възможности по чл. 51 от ЗОП, посочени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка.

 

Ø     Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на датите, стойностите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Последното се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.

Минимални изисквания: участниците да представят минимум 3 / три/ препоръки за добро изпълнение по договор с предмет, еднакъв или сходен на предмета на настоящата поръчка, необходими за доказване на признат опит в съответния сектор.

 

Ø     Разрешение за търговия на едро с лекарства, или удостоверение за регистрация за търговия на едро, или разрешение за производство, или разрешение за внос, издадени по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/ -заверено от участника.

 

Ø     Валидно разрешение за употреба на лекарствения продукт, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент / ЕО/ № 726/ 2004 на Европейския парламент и Съвета. / чл. 23, ал. 1 на ЗЛПХМ/ и одобрена кратка характеристика на продукта.

 В случай, че лекарствения продукт се намира в процедура на подновяване на разрешението за употреба или разрешението за употреба изтича през 2012 г., участникът представя декларация в съответствие с чл. 55,ал. 6 от ЗЛПХМ, че количествата на лекарствения продукт са налични- заверено копие.

 

Ø     Документи, доказващи правото на кандидата да извършва търговия на едро на предлаганите продукти на територията на РБ, валидни за срока на договора за доставка- пълномощно от производител или оторизационно писмо или договор за дистрибуция или др. документи, удостоверяващи делегираните правомощия. – заверено копие.

 

9.      Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т.2 от ЗОП. – по образец на Възложителя- Приложение 5.

 

10.  Имената на подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие;  Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т.2, се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие; Липсата на подизпълнители се удостоверява с декларация- оригинал.

 

11.  Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.

 

12.  Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

 

13.  Декларация за приемане условията в проекта на договор- оригинал- приложение № 7.

 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е ЮЛ:

·        Документите по т. 2 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

·        Документите по т. 7 и т. 8 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

·        Когато участникът в процедурата е чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения, офертата се подава на български език, а документите по т. 2 се представят в официален превод, а документите по т. 7 и т. 8 се представят и в превод.

„Официален превод”, съгласно §1, т.16а от ДР на ЗОП, е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

 

Ø     Плик № 2 с надпис „ Техническо предложение за изпълнение на поръчката

Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение, към което ако е приложимо, се прилага Декларация по чл. 33, ал. 4- участникът може да посочи коя част от офертата има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива. Върху плик № 2 се изписва и името на кандитата. Съдържа подробно описание на организацията на изпълнение на поръчката. Предложението се представя по следния начин и съдържа:

 

1.      Техническо предложение за изпълнение на поръчката/ по образец/,  включващо:

Ø      Срок за изпълнение на поръчката;

Ø      Срок за доставка при отправена заявка на Възложителя- не по- дълъг от 7 /седем/ дни

Ø      Срок на валидност на офертата;

2.      Декларация по чл. 33, ал. 4./ ако е приложимо/

 

Ø     Плик № 3 с надпис „Ценово предложение” - по образец

 

Съдържа конкретното ценово предложение на участника. Посочва се единична крайна цена в лева с ДДС. Ценовата оферта се представя в плик № 3 на хартиен и на електронен носител.  

 

IV.            КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

 

 

Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите съдържа показателите за комплексна оценка, тяхната относителна тежест и точни указания за определяне на оценката по всеки показател, както следва:

 

Показатели за комплексната оценка и относителната им тежест:

 

1.      Най- ниска предложена цена с ДДС- 80 %

2.      Срок за доставка- не по- дълъг от 7 /седем/ дни – 20 %

 

Указания за определяне на оценката по всеки показател:

 

По Показател № 1 Най- ниска предложена цена с ДДС:  

 

За оценка и класиране на офертите се използва точкова система за оценка на предложенията, според тежестта на определените в условията критерии, а именно:    

ü      Използва се точкова система за оценка на предложенията максимален брой точки – 80 т.

ü      Класираният на първо място участник получава 80 % от максималния брой точки;

ü      На първо място се класира получилият най- много точки по оценъчната формула.

                        Пример: класираният на първо място участник получава 80 % от максималния брой точки; класираният на второ място участник получава толкова % от максималния брой точки в зависимост от процентното съотношение между него и класираният на първо място участник и т.н.

 

За всяка номенклатурна единица, представляваща лекарствен продукт, включен в Техническата спецификация, се изготвя отделно класиране.

 

По Показател № 2: Срок за доставка:

 

За оценка и класиране на офертите се използва точкова система за оценка на предложенията, според тежестта на определените в условията критерии, а именно:    

ü      Използва се точкова система за оценка на предложенията максимален брой точки – 20 т.

ü      Класираният на първо място участник получава 20 % от максималния брой точки;

ü      На първо място се класира получилият най- много точки по оценъчната формула.

                        Пример: класираният на първо място участник получава 20 % от максималния брой точки; класираният на второ място участник получава толкова % от максималния брой точки в зависимост от процентното съотношение между него и класираният на първо място участник и т.н.

ü     Получените точки по оценъчната формула за всички критерии се събират и се изготвя общо класиране, като на първо място се класира получилият най -много точки по оценъчната формула участник и т.н.

 

V.    РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

 

Разглеждането, оценяването и класирането на офертите ще се извършва по реда на глава Пета, раздел Втори от Закона за обществените поръчки.

 

V.1 Отваряне и разглеждане на офертите

 

След изтичане на срока за приемане на оферти, Възложителят назначава комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка, като определя нейния състав и резервни членове. В състава на комисията се включва задължително един правоспособен юрист, а останалите членове са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета и сложността на поръчката. Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко петима. Възложителят определя срок за приключване работата на комисията, който трябва да е съобразен със спецификата на обществената поръчка. Този срок не може да е по-дълъг от срока на валидност на офертите. Членове на комисията могат да бъдат лица, които декларират, ченямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен кандидат или участник; не са "свързани лица" с участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

 

Комисията, назначена от Възложителя започва своята работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници. В присъствието на всички лица комисията отваря плик № 2 и най- малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик  № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите и информацията, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка, представен в офертата. Със завършването на тези действие приключва публичната част от заседанието на комисията.

Комисията разглежда документите и информацията в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола по ал. 7 до всички участници.Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.

 

Комисията при необходимост може по всяко време:

1.      Да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

2.      Да изисква от участниците:

Ø     Разяснения за заявени от тях данни;

Ø     Допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

 

Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

 

Комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е изпълнила следните действия:

1. разгледала е предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя;

2. извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 за предложенията в плик № 2;

3. оценила е офертите по всички други показатели, различни от цената.

Комисията обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени.

Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица по ал. 3 резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

 

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите. Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител.В решението възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

Възложителят изпраща решението на участниците в тридневен срок от издаването му.

 

V.2Определяне на изпълнител

 

Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка на офертите по критерия, посочен в обявлението:икономически най-изгодна оферта.Критерия се прилагат за оценяване на оферти, които:

 

1. отговарят на предварително обявените от възложителя условия, и

2. са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП и които отговарят на изискванията за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация.

 

Откритата Процедура завършва с решение заопределяне на изпълнител по договор за обществена поръчка.

 

V.3 Сключване на договор за възлагане на обществени поръчки

 

Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнителв резултат на проведената процедура.Възложителят е длъжен да сключи договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока 14- дневния срок, посочен по- горе. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение.

Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 14 – дневния срокот уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител, когато определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник и няма заинтересовани кандидати;

 

Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

Ø     не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10

Ø     не представи определената гаранция за изпълнение на договора;

Ø     не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата.

 

 

Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

Ø     Откаже да сключи договор;

Ø     Не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1;

Ø     Не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 или на посочените в обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2.

 

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

 

Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до изтичането на срока за нейното закупуване или получаване. Възложителят изпраща разясненията в 4-дневен срок от постъпването на искането. В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие остават по-малко от 6 дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти или заявления за участие с толкова дни, колкото е забавата. Възложителят изпраща разяснението до всички лица, които са получили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се предоставя на други кандидати или участници.

 

 

6. Оферта Приложение 2

 

Приложение  № 2

 

УЧАСТНИК:

…………………………………………………………………………………………………………...,

Седалище и адрес на управление:

………………………………………………………………………………………………………..….,

тел…………............................./факс………............................e-mail:………………...........................,

решение №……………………………. г. по фирмено дело ..............................................................,

на …………………............................................................................................. съд (в приложимите случаи),  ЕИК / БУЛСТАТ ........................................................., представлявано от....................... ...................................................................................................................................................................,

Точен адрес зaкореспонденция: ......................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,

Банкова сметка: Банка .........................................................................................................................

IBAN:………………………………………………………………………………………………….....

BIC:............................................................................................................................................................

ДО

МБАЛ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ 2003” ООД

ГР. ДУПНИЦА ПК 2600

УЛ.”ИВАН ВАЗОВ”№26

          

 

 

ОФЕРТА

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с обществена поръчка по чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП, открита с Решение 01-03/ 18.08.2014 г. на Управителя на МБАЛ „Свети Врач” ЕООД,  с предмет:„Доставка на лекарствени продукти по смисъла на ЗЛПХМ за нуждите на МБАЛ ”Свети Иван Рилски-2003” ООД, гр.Дупница, по периодични заявки, в зависимост от нуждите на Възложителя и финансовата му обезпеченост, съгласно  Спецификация”,с настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП и Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП).

Съгласни сме с поставените от Вас условияи с предложения от Вас срок за изпълнение на поръчката, и ги приемаме без възражения.

Желаем да участваме в процедурата в съответствие с техническата спецификация, описана в документацията за участие.

В случай че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от Възложителя.

 

1.    Срок за валидност на офертата/ в календарни дни- ………………………………..дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

2.    Срок за изпълнение на поръчката: 12 / дванадесет/ месеца.

 

Ние представяме настоящото предложение, от свое име за настоящата процедура.

Ние потвърждаваме, че не участваме в нито едно друго предложение за настоящата процедура.

Ние ще уведомим Възложителя за всички настъпили в процеса на провеждане на процедурата промени в декларираните обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Също така потвърждаваме, че разбираме и приемаме, че всяка неточна или непълна информация, умишлено представена в това предложение, може да доведе до нашето изключване от участие в настоящата процедура.

 

Приложения:

1.      Изискуеми от Възложителя документи за участие съгласно глава Трета „Указания за изготвяне наофертата за участие” на Конкурсната документация- в отделен запечатан плик 1 „ Документи за подбор”

2.      Предложение за изпълнение на поръчката- съдържащо документите съгласно глава Трета „Указания за изготвяне на офертата за участие” на Конкурсната документация- в отделен запечатан плик  2;

1.      Ценова оферта - в отделен запечатан плик № 3, съдържащ ценовото предложение.

 

 

 

 

 

 Дата:.................................г.                                   

..............................................................

Име, фамилия, длъжност

на представляващия участника

 

7. ПРОЕКТО - ДОГОВОР

 

                                                                                      Проект 

Приложение № 6

 

ДОГОВОР № 101 -              /2014 г.

 

ЗА ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

 

         Днес, ............2014 г. в гр. Дупница, на основание чл. 74, във вр. с чл. 41, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти по смисъла на ЗЛПХМ за нуждите на МБАЛ ”Свети Иван Рилски-2003” ООД, гр.Дупница, по периодични заявки, в зависимост от нуждите на Възложителя и финансовата му обезпеченост, съгласно  Спецификация”,открита с Решение № 01-03/ 18.08.2014 г.,  се сключи настоящия договор между:

 

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ- 2003” ООД, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК109568877, представляванo от д-р Ени Милчов Лефтеров– Управител, със седалище и адрес на управление: гр.Дупница, п.к. 2600, ул.“Иван Вазов 26, тел.0701/ 59500; факс:0701/ 59500, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , www.mbal2003.com, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

И

 

………………….., представлявано от………………….., в качеството му на управител; с ЕИК…………….., със седалище и адрес на управление ……………………………………………………………………………………….тел……, факс……; e:mail:……….., наричано по - долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна.

 

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

 

ПРЕДМЕТ НА  ДОГОВОРА

 

чл. 1 Доставка на лекарствени продукти по смисъла на ЗЛПХМ по ценова листа, съдържаща наименованието на продукта и доставната цена, оформена като Приложение 1, което е неразделна част от Договора.

 

чл.2 Срок на Договора –12месеца, считано от датата на подписване на договора.

 

чл. 3. Видът и количеството на конкретните доставки се определят едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в зависимост от потребностите му и финансовата му обезпеченост.

 

чл. 4 Предложението на Изпълнителя в откритата процедура, в която същият е определен за такъв, представлява неразделна част от настоящия договор-Приложение № 1.

 

чл. 5. Ако до датата на изтичане на настоящия договор не бъде приключена процедура за ново възлагане на обществена поръчка за доставка на медицински консумативи, Договорът се счита за продължен до сключването на договор за доставка с Изпълнител, определен в резултат на проведена процедура по ЗОП.

 

ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

 

чл. 5 За извършените доставки Възложителят заплаща на Изпълнителя суми, формирани на база посочените цени в офертата. – Приложение 1.

 

чл.6 /1/ Цената е фиксирана и валидна за срока на подписания договор, не подлежи на промяна, освен в случаите на чл. 43, ал. 2, точка 1, буква „г” и 43, ал. 2, точка 4 от ЗОП. Изменение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение:

1.      Когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

а). намаляване общата стойност на договора в интерес на Възложителя поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или

б). когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт- до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица, или

 

чл.7При такива случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок от 7 /седем/ дни да представи актуализирана ценова листа в писмен вид, съдържаща новото ценово предложение и мотивите за промяната.

 

чл. 8 Плащането на стойността на конкретните доставки се извършва с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 60 /шестдесет/ дни от датата на предаване на стоката.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 

Чл.9 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва снабдяването със стоката по заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от …………………………………….от  получаване на заявката.

(2) При невъзможност за доставка на заявени консумативи Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя в писмен вид списък с тези стоки в рамките на 24 часа от получаването на заявката.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява за своя сметка рекламации, произтичащи от установени недостатъци, дефекти и повреждане.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да доставя лекарствени продукти с остатъчен срок на годност не по-малък от 60  /шестдесет на сто/ % от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

 

Чл.10 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставката със собствен  транспорт и за собствена  сметка.

Чл.11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява разтоварните работи.

Чл.12  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение в посочените срокове и условия.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 

Чл.13 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява вида и количеството на стоките, предмет на настоящия договор, в зависимост от потребностите и финансовата обезпеченост.

Чл.14 При отказ за доставка или некоректно представяне на списъка с отказаните позиции (не по предвидения начин или в определения срок) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е в правото си да получи стока от друг доставчик.

Чл.15 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съхранява получените стоки съгласно стандартите и изискванията на производителя.

Чл.16 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати уговорената цена за всяка доставка, съгласно договорените срокове за отложено плащане.

 

НЕУСТОЙКИ

 

Чл. 17В случай на доставка на лекарствен продукт с по- кратък от договорения срок на годност, изпълнителят заплаща неустойка, както следва:

 

-         от 59,99 % до 50 %- 5 % върху стойността на доставката

-         от 49,99 %  до 40 %  – 10 %  върху стойността на доставката

-         от 39,99 %  до 30 % – 30 %  върху стойността на доставката

-         от 29,99 %  до 20 % – 60 % върху стойността на доставката

-         под 20 % – 90 % върху стойността на доставката

 

чл. 18 Системно неизпълнение на клаузите от Гл. І от Договора се счита отказът от доставка в уговорените срокове повече от 2/два/ пъти за 6 / шест/ месеца или направен отказ при 2 /две/ поредни заявки.

 

ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Чл. 19 Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят. Изменение се допуска само по изключение:

/1/ Когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

А). промяна в сроковете на договора; или

Б). частична замяна на дейности от предмета, когато това е в интерес на Възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или

В). намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорените цени или отпадане на дейности;

/2/ При удължаване срока на договора в случай че едновременно са изпълнени следните условия:

А). не по- късно от 6 месеца преди изтичане срока на договора възложителят е открил процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител;

Б). Срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца;

В). прекъсване на доставката би довело до съществени затруднения за Възложителя.

 

Чл. 20 Настоящият договор се прекратява при:

·        Изтичане на срока;

·        Взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

·        Неизпълнение на предмета на договора;

·        Системно нарушаване на договорените условия за заплащане, срокове и при системно неизпълнение на договора от страна на двете страни.

·        Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай Възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

 

VII.ДРУГИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА

 

Чл.21 (1) При сключването на договора Изпълнителят представя на Възложителя документ за внесена гаранция за изпълнение на договора в размер на …… лв.по банковата сметка на Възложителя: ЮРОБАНК България, Сметка IBAN:BG86BPBI79251058190801, CODE: BPBI7925, BIC: BPBIBGSF.

 

            (2) Гаранцията служи за обезпечаване изпълнението на договора и Възложителят има право да я задържи при частично или пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора.

Чл.23 Всички възникнали спорове при изпълнението на този договор ще се уреждат по взаимно съгласие, а ако това е невъзможно – по съдебен ред.

 

За неуредени въпроси по настоящия договор се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите.

 

Настоящият договор се изготви  и  подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                    ИЗПЪЛНИТЕЛ:

 

 

8. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

 

 

               
    ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ       Приложение 1  
               
               
     Открита процедура с предмет: "Доставка на лекарствени продукти по смисъла на ЗЛПХМ за нуждите на МБАЛ " Свети Иван Рилски- 2003"ООД, гр.Дупница, по периодични заявки, в зависимост от нуждите на Възложителя и финансовата му обезпеченост, съгласно  Спецификация"          
               
№ по ред АТС ГЕНЕРИЧНО НАИМЕНОВАНИЕ лекарствена форма Доза/концентрация Количество ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ Разход за 1 година
1 N02BA01 ACETYLSALICYLIC ACID tb 500 mg 1 tb   240
2 D06BB03 ACICLOVIR tb 200 mg 1 tb   420
3 D06BB03 ACICLOVIR tb 400 mg 1 tb   720
4 B03BB01 ACIDUM FOLICUM tb 5 mg 1 tb   2160
5 R03CA01 EPINEPHRINE AMP 0.10% 1AMP   720
6 N01AB06 ISOFLURANE FL 250ML 1FL   144
7 C04AD03 PENTOXIPHYLLINE TB 400MG 1TB   1200
8 S01HD04 PROXYMETACAINE FL 0.5%15ML 1FL   2
9 D04AA09 CHLORPYRAMINE AMP 20MG/2ML 1AMP   1200
10 D04AA09 CHLORPYRAMINE tb 25MG 1TB   180
11 M01AB05 DICLOFENAC AMP 75MG/3ML 1AMP   12 000
12 J01GB06 AMIKACIN AMP 500MG/2ML 1AMP   240
13 N02BB02 METAMIZOLE SODIUM tb 500MG 1TB   480
14 J06BB01 ANTI-D/RH/HUMAN IMUNOGLOBULIN AMP 1ML 1AMP   1
15 R06AD02 PROMETHAZINE AMP 50MG/2ML 1AMP   240
16 B01AC07 DIPYRIDAMOLE tb 25MG 1TB   2160
17 M03AC06 PIPECURONIUM BROMIDE AMP 4MG/2ML 1AMP   300
18 B01AX05 FONDAPARINUX SYR. 2.5MG/0.5ML 1SYR.   480
19 B01AC06 ACETYLSALICYLIC ACID tb 100MG 1TB   2400
20 C09CA06 CANDESARTAN tb 16 1TB   1008
21 C07AB03 ATENOLOL tb 50MG 1TB   180
22 C07AB03 ATENOLOL tb 100MG 1TB   108
23 A03BA01 ATROPINE AMP 1MG/1ML 1AMP   480
24 C07AG02 CARVEDILOL TB 6.25MG 1TB   360
25 J01DC02 CEFUROXIME FL 1.5G 1FL   25200
26 N05CM00 BELLERGAMIN TB OP 1TB   300
27 C09AA02 ENALAPRIL TB 10MG 1TB   300
28 C07AB02 METOPROLOL tb 100MG 1TB   120
29 C07AB02 METOPROLOL TB 50MG 1TB   840
30 N07CA01 BETAHISTINE tb 16MG 1TB   3600
31 D08AG02 POVIDONE - IODINE TUBA 1L 1TUBA   120
32 R05CB02 BROMHEXINE AMP 2MG/ML2ML 1AMP   240
33 A03BB1 HYOSCINE BUTYLBROMIDE AMP 2%1ML 1AMP   7200
34 A03BB01 HYOSCINE BUTYLBROMIDE TB 10MG 1TB   240
35 A12AA03 CALCIUM LAEVULANATE&CALCIUM GLUCONATE AMP 10%10ML 1AMP   1800
36 A11CC04 calcitriol caps.  0,25 mcg     480
37 N01AX03 KETAMINE TB 500MG/10ML 1AMP   180
38 A05BA03 SILYMARINE TB 35MG 1TB   10 800
39 C07AG02 CARVEDILOL TB 12.5MG 1TB   1680
40 N06BX18 VINPOCETIN TB 10MG TB   2160
41 N06BX18 VINPOCETIN AMP 10MG 1AMP   1080
42 J01DA13 CEFTRIAXONE FL 1G 1FL   360
43 J01DA13 CEFTRIAXONE FL 2G 1FL   1200
44 N01BB10 LEVOBUPIVACAINE AMP 5MG/ML 1AMP   120
45 C02AC01 CLONIDINE AMP 0.150MG 1AMP   1200
46 C02AC01 CLONIDINE TB 0.150MG 1TB   600
47 N05AA01 CHLORPROMAZINE AMP 50MG/5ML 1AMP   120
48 S01AX13 CIPROFLOXACINE FL 5ML 1FL   1
49 J01MA02 CIPROFLOXACINE AMP 100MG 1AMP   6000
50 J01MA02 CIPROFLOXACINE TB 500MG 1TB   600
51 J01FF01 CLINDAMYCIN SOL.INJ 600MG 1FL   480
52 C07AB07 BISOPROLOL TB 10MG 1TB   84
53 C07AB07 BISOPROLOL TB 5MG 1TB   1080
54 C01BC03 PROPAFENONE TB 200MG 1TB   1200
55 A12CC02 MAGNESIUM SULFAT AMP 200MG 1AMP   120
56 A12CC02 MAGNESIUM SULFAT AMP 400MG 1AMP   600
57 C07AB02 METOPROLOL TB 50MG 1TB   480
58 C10AA07 ROSUVASTATIN TB 10MG 1TB   600
59 C10AA07 ROSUVASTATIN TB 20MG 1TB   360
60 B05BB01 DARROW , ИНФУЗ. РАЗТВОР 500 ML банки         36
61 V08BA01 BARIUM SULFATUM POWDER 100G 1OP   72
62 N06CA02 FLUPENTIXOL&MELITRACEN TB 0.5MG 1TB   420
63 D03AA00 RETINOL PALMITAT/ERGOCALCIFEROL UNG 18G 1TUBA   240
64 A03FA01 METOCLOPRAMIDE AMP 10MG/2ML 1AMP   7200
65 A03FA01 METOCLOPRAMIDE TB 10MG 1TB   180
66 C03AA03 HYDROCHLOROTHIAZIDE TB 25MG 1TB   72
67 C05CA53 DIOSMIN,COMBINATIONS TB 500MG 1TB   540
68 H02AB02 DEXAMETASONE AMP 4MG/1ML 1AMP   960
69 M01AE17 DEXKETOPROFEN AMP 50MG/2ML 1AMP   1440
70 A10BB09 GLICLAZIDE TB 60MG 1TB   96
71 N05BA01 DIAZEPAM AMP 10MG/2ML 1AMP   720
72 N05BA01 DIAZEPAM TB 5MG 1TB   156
73 N05BA01 DIAZEPAM TB 10MG 1TB   480
74 M01AB05 DICLOFENAC GEL 5%50G 1TUBA   30
75 B02BX01 ETAMSYLATE AMP 125MG/ML2ML 1AMP   2400
76 C01AA05 DIGOXIN AMP 0.25MG/2ML 1AMP   360
77 C01AA05 DIGOXIN TB 0.25MG 1TB   180
78 C08DB01 DILTIAZEM TB 60MG 1TB   420
79 H02AB01 BETAMETHASONE DIPROPIONAT &BETAMETHASONE SODIUM AMP 2MG+5MG/ML 1AMP   36
80 C09BA03 LIZINOPRIL & AMLODIPINE TB 10MG/5MG 1TB   420
81 C09AA03 LIZINOPRIL  TB 10MG 1TB   1440
82 C09AA03 LIZINOPRIL TB 20MG 1TB   240
83 C03EA01 TRIAMTERENE & HYDROCLOROTHIAZIDE TB   1TB   1200
84 C01CA07 DOBUTAMINE FL 250MG 1FL   12
85 C01CA04 DOPAMINE AMP 200MG 1AMP   1080
86 C02AB02 METHYLDOPA TB 250MG 1TB   150
87 N05CD08 MIDAZOLAM AMP 5MG/ML5ML 1AMP   120
88 N05CD08 MIDAZOLAM AMP 15MG/3ML     300
89 A06AD11 LACTULOSE SYRUP 200ML 1FL   300
90 R03CA02 EPHEDRINE AMP 50MG/ML 1AMP   240
91 N02BE01 PARACETAMOL SUPP 150MG 1SUPP   36
92 N02BE01 PARACETAMOL SYRUP 90ML 1FL   72
93 N02BE01 PARACETAMOL SUPP 300MG1 1SUPP   60
94 J01XD01 METRINIDAZOLE FL 0.5%100ML 1FL   1440
95 C07AB02 METOPROLOL TB 25MG 1TB   48
96 C09AA02 ENALAPRIL TB 5MG 1TB   720
97 J07BC01 HEPATITIS B ,PURIFIED ANTIGEN AMP 10MCG/0.5ML 1AMP   9
98 B03XA01 Erytropoetin sol.inj 2000 IU     1800
99 C01CA01 ETILEFRINE AMP 10MG/1ML 1AMP   36
100 C08CA02 FELODIPINE TB 5MG 1TB   30
101 N01AH01 FENTANYL AMP 0.25MG/5ML 1AMP   480
102 N01AH01 FENTANYL AMP 0.1MG/2ML 1AMP   240
103 R05CB06 AMBROXOL TB 30MG 1TB   12000
104 H02AB01 BETAMETHASONE DIPROPIONAT &BETAMETHASONE SODIUM AMP 2MG,5MG 1AMP   132
105   FORMALIN 40 %  OP X 5 KG OP 40 % X5KG  1OP   10
106 B01AB06 NADROPARIN AMP 0.4ML 1AMP   1440
107 B01AB06 NADROPARIN AMP 0.6ML 1AMP   600
108 C03CA01 FUROSEMIDE TB 40MG 1TB   1440
109 C03CA01 FUROSEMIDE AMP 20MG/2ML 1AMP   6000
110 B02BC01 ЖЕЛАТИНОВА ХЕМОСТАТИЧНА ГЪБА OP 8.5/4.0/1.0 1OP   80
111 J01GB03 GENTAMICIN AMP 80MG 1AMP   12000
112 J01GB03 GENTAMICIN AMP 40MG 1AMP   120
113 D06AX07 GENTAMICIN CRÈME 0.1%15G 1TUBA   60
114 B05CX01 DEXTROSE AMP 25%10ML 1AMP   600
115 B05CX01 DEXTROSE AMP 40%10ML 1AMP   1800
116 B05CX01 DEXTROSE BANKA 500ML 1BANKA   4800
117 B05CX01 DEXTROSE BANKA 500ML 1BANKA   480
118 C09AA10 TRANDOLAPRIL TB 2MG 1TB   20
119 B05BB01 ELEKTROLYTES BANKA 500ML 1BANKA   80
120 A02BC01 OMEPRAZOLE INF.AMP 40MG 1AMP   144
121 A05BA00 HEPA-MERZ AMP 5G/10ML 1AMP   40
122 B01AB01 HEPARIN SODIUM FL 25000IU 1FL   3000
123 C05BA01 ORGANO-HEPARINOID UNG 100IU/30G 1TUBA   120
124 A07XA04 RACECADOTRIL SACHE 10MG 1SACHE   384
125 A07XA04 RACECADOTRIL TB 1000MG 1TB   1200
126 B05AA01 ALBUMIN FL 20%100ML 1FL   15
127 A10AD01 HUMAN INSULIN  SO.INJ. PENFILI3ML 1BR   120
128 B01AC16 EPTIFIBRATIDE SOL.INF. 0.75MG/ML100ML 1FL   60
129 B01AC16 EPTIFIBRATIDE SOL.INJ. 2MG/ML10ML 1FL   60
130 B03AC06 Iron ( III) hydroxide dextran complex sol. Inj 5 ml     480
131 V08AB10 IOMEPROL FL 350MG/ML200ML 1FL   540
132 V08AB4 IOPAMIDOL FL 370MG/ML50ML 1FL   300
133 A07EC02 MESALAZINE TB 500MG 1TB   480
134 C08DA01 VERAPAMIL AMP 5MG/2ML 1AMP   120
135 C01DA08 ISOSORBIT DINITRAT TB 10MG 1TB   2160
136 C01DA08 ISOSORBIT DINITRAT TB 20MG 1TB   720
137 C01DA08 ISOSORBIT DINITRAT TB 5MG 1TB   900
138 C01DA08 ISOSORBIT DINITRAT SPRAY 1.25MG/DOSA 1OP   3
139 D08AG02 POVIDON-IODIN/IOD-POVIDON/ UNG 10%90G 1OP   180
140 A12BA01 POTASSIUM CHLORID AMP 15%10ML 1AMP   2400
141 C01DA08 ISOSRBIT  DINITRAT TB 20MG 1TB   720
142 B02BA01 MENADION AMP 10MG/ML1ML 1AMP   600
143 A09AA00 KREON CAPS 25000IU 1CAPS   40
144 C01AA08 METILDIGOXIN TB 100MCG 1TB   840
145 R05DB18 PRENOXIDIAZINE TB   1TB   300
146 C01BB01 LIDOCAINE AMP 1%10ML 1AMP   1200
147 C01BB01 LIDOCAINE AMP 2%10ML 1AMP   600
148 C01BB01 LIDOCAINE AMP 2%2ML 1AMP   480
149 C01BB01 LIDOCAINE SPRAY 10%38G 1OP   5
150 C05BA03 HEPARINE TUBA 50G 1TUBA   30
151 C10AB05 FENIFIBRAT TB 160MG 1TB   1080
152 C09AA03 LISINOPRIL TB 10MG 1TB   240
153 C09AA03 LISINOPRIL TB 5MG 1TB   180
154 C09CA01 LOSARTAN TB 50MG 1TB   1008
155 N02AB02 PETHIDIN AMP 5%2ML 1AMP   600
156 M03AB01 SUXAMETHONIUM CHLORIDE AMP 50MG/5ML 1AMP   960
157 J01FA03 MIDECAMYCIN TB 400MG 1TB   192
158 A12CC09 MAGNESIUM OROTATE TB 500MG 1TB   7200
159 B03AD00 FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX&FOLIC ACID SOLUTIO 5%30ML 1FL   5
160 B05BC01 MANNITOL BANKA 15%500ML 1BANKA   1440
161 N01BB01 BUPIVACAINE AMP 0.5%ML4ML SPINAL 1AMP   720
162 J01DA32 CEFOPERAZONE FL 2G 1FL   40
163 N02BB02 METAMIZOLE SODIUM SOL.INJ. 500MG/ML2ML 1AMP   9600
164 H02AB04 METHYLPREDNISOLONE AMP 40MG 1AMP   2400
165 H02AB04 METHYLPREDNISOLONE AMP 20MG 1AMP   1200
166 C09CA07 TELMISARTAN TB 80MG 1TB   672
167 A11DB00 BENFOTHIAMINE&CYANCOBALAMIN&PYRIDOXIN AMP 2ML 1AMP   1800
168 N02AA01 MORPHYNE HYDROCHLORIDE AMP 10MG/1ML 1AMP   30
169 C02AC05 MOXONIDINE TB 0.2MG 1TB   360
170 C02AC05 MOXONIDINE TB 0.3MG 1TB   240
171 N05CM11 SODIUM BROMIDE AMP 100MG/ML5ML 1AMP   3000
172 B05CB01 SODIUM CHLORIDE SOL.INF. 0.9%1000ML 1OP   2400
173 B05CB01 SODIUM CHLORIDE SOL.INF. 0.9%500ML 1OP   19200
174 B05CB04 SODIUM HYDROGENCARBONAT AMP 8.4%20ML 1AMP   600
175 C07BB12 NEBIVOLOL AND THIAZIDES TB 5mg/12.5mg 1tb   240
176 C07AB12 NEBIVOLOL TB 5MG 1TB   720
177 J01M02 NALIDIXIC ACID TB 500MG 1TB   80
178 A11DB00 B1,B6,B12 TB   1TB   9000
179 N03AF01 CARBAMAZEPINE TB 200MG 1TB   1800
180 N06DA04 GALANTAMINE TB 5MG 1TB   360
181 N06DA04 GALANTAMINE AMP 10MG 1AMP   720
182 N06BX03 PIRACETAM AMP 3G/15ML 1AMP   2400
183 C08CA01 AMLODIPINE TB 5MG 1TB   720
184 D06BA02 SULFATHIAZOLE POWD.CUT. 10G 1OP   36
185 C09CA03 VALSARTAN TB 160MG 1TB   672
186 A03AD02 DROTAVERINE AMP 40MG/2ML 1AMP   7200
187 A03AD02 DROTAVERINE TB 40MG 1TB   360
188 R03DA05 AMINOPHYLLINE TB 100MG 1TB   1440
189 J02AA00 NYSTATIN TB 500KU 1TB   2400
190 S01AX19 LEVOFLOXACIN  COLLYR 5MG/ML5ML 1FL   4
191 A06AB05 CASTROL OIL  SOL. 40G 1OP   20
192 J01CA04 AMOXICILLIN SUSPENSIA 500MG/5ML 1OP   60
193 N02AA05 OXYCODONE TB 10MG 1TB   100
194 D07CA01 HYDROCORTISONE AND OXYTETRACYCLIN SPRAY 55ML 1OP   5
195 H01BB02 OXYTOCIN AMP 5ME/1ML 1AMP   2400
196 V04CF01 TUBERCULIN AMP 5ME/1ML 1AMP   120
197 A12BA51 MAGNESIUM ASPARTAT,POTASSIUM ASPARTAT TB   1TB   1800
198 N02BE01 PARACETAMOL SYROP 120MG/5ML 1OP   48
199 A03AD01 PAPAVERIN AMP 1ML 1AMP   7200
200 N02BE01 PARACETAMOL TB 500MG 1TB   12000
201 N02BE01 PARACETAMOL SOL.INF. 10MG/ML100ML 1OP   15
202 C04AD03 PENTOXIFYLLIN AMP 100MG 1AMP   200
203 C01DA02 GLYCERIL TRINITRAT FL 50MG/50ML 1FL   300
204 N06BX03 PIRACETAM&CINNARIZIN CAPS   1CAPS   180
205 N06BX03 PIRACETAM TB 1200MG 1TB   1440
206 N06BX03 PIRACETAM TB 800MG 1TB   840
207 B01AC04 CLOPIDOGREL TB 75MG 1TB   140
208 C02CA01 PRAZOSIN TB 2MG 1TB   360
209 H02AB06 PREDNISOLONE TB 5MG 1TB   240
210 C01EB15 TRIMETAZIDINE TB 35MG 1TB   7200
211 C09AA04 PERINDOPRIL TB 5MG 1TB   360
212 N01AX10 PROPOFOL AMP 1%20ML 1AMP   180
213 A02BA03 FAMOTIDINE AMP 20MG 1AMP   2400
214 A02BA02 RANITIDINE TB 150MG 1TB   14400
215 B02BC01 TERLYPRESSIN AMP 0.2/100MCG/ML 1AMP   240
216 C09AA02 ENALAPRILE TB 5MG 1TB   144
217 C08CA05 LERCANDIPINE  TB 10MG 1TB   720
218 B05BB01 ELECTROLITES SOL.INF. 500ML 1OP   7200
219 C05CA00 RUTOSIDE&ASCORBINIC ACID TB TB 1TB   300
220 C01BC03 PROPAFENONE         180
221 C01BC03 PROPAFENONE         120
222 G02CA00 SALBUTAMOL TB 4MG 1TB   120
223 H01CB02 OCTREOTIDE AMP 0.1MG/ML1ML 1AMP   20
224 B05BB02 SODIUM CHLORIDE&GLUCOSE SOL.INF. 500ML 1OP   2400
225 C10AA01 SIMVASTATIN TB 20MG 1TB   672
226 B01AA07 ACENOCOUMAROL TB 4MG 1TB   480
227 A10BA02 METFORMIN TB 850MG 1TB   720
228 R03DA05 AMINOPHYLLINE SOL.INJ. 24MG/ML10ML 1AMP   300
229 C07AA07 SOTALOL TB 160MG 1TB   240
230 A03DC00 PITOFENONE AND ANALGETICS AMP 2ML 1AMP   120
231 A03DC00 PITOFENONE AND ANALGETICS TB TB 1TB   360
232 C03DA01 SPIRONOLACTONE TB 25MG 1TB   3600
233 C02AC06 RILMENIDINE TB 1MG 1TB   480
234 C03BA11 INDAPAMIDE TB 1.5MG 1TB   720
235 J07AM01 TETANUS VACCIN ADSORBE AMP 40IU 1AMP   180
236 A16AX01 THIOCTIC ACID FL 600MG/50ML 1FL   2400
237 A16AX01 THIOCTIC ACID AMP 600MG20ML 1AMP   480
238 D08AF03 IODINE SOLUTIO 5%1000ML 1OP   15
239 S01CA01 DEXAMETHASONE&TOBRAMYCIN COLLYR 5ML 1FL   5
240 A11HA03 TOCOFEROL  ACETATE PERLI 100IU 1PERLI   720
241 M03AC04 ATRACURIUM AMP 25MG 1AMP   300
242 A16AA02 ADEMETIONIN FL 500MG 1FL   30
243 C03CA04 TORASEMIDE SOL.INJ. 10MG/2ML 1AMP   3000
244 C03CA04 TORASEMIDE TB 10MG 1TB   600
245 C09AA05 RAMIPRIL TB 5MG 1TB   360
246 G02CA00 SALBUTAMOL SOLUTIO 0.5%20ML 1FL   96
247 C08DA01 VERAPAMIL TB 40MG 1TB   600
248 B03BA01 CYANCOBALAMIN AMP 1000 MCG 1AMP   1800
249 A11GA01 ASCORBINIC ACID TB 100MG 1TB   4200
250 C09AA15 ZOFENOPRIL TB 30MG 1TB   108
251 C09AA15 ZOFENOPRIL TB 7.5MG 1TB   144
252 D06BB03 ACYCLOVIR EYE.UNG. 4.5G 1OP   24
253   CINNARIZINE & DIMENHYDRINATE TB 20MG/40MG 1TB   1200
254 N03AG01 VALPROIC ACID AND DERIVATES POWD.INJ. 400MG/4ML 1AMP   20
255 B05AA01 ALBUMIN sol. Inj       60
              356187
               
               
               

9. Техническо Предложение за изпълнение на поръчката

 

Приложение № 3

 

 

УЧАСТНИК:

…………………………………………………………………………………………………………...,

Седалище и адрес на управление:

………………………………………………………………………………………………………..….,

тел…………............................./факс………............................e-mail:………………...........................,

решение №……………………………. г. по фирмено дело ..............................................................,

на …………………............................................................................................. съд (в приложимите случаи),  ЕИК / БУЛСТАТ ........................................................., представлявано от....................... ...................................................................................................................................................................,

Точен адрес зaкореспонденция: ......................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,

Банкова сметка: Банка .........................................................................................................................

IBAN:………………………………………………………………………………………………….....

BIC:............................................................................................................................................................

ДО

МБАЛ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ 2003” ООД

ГР. ДУПНИЦА ПК 2600

УЛ.”ИВАН ВАЗОВ”№26

          

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

            Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП, открита с Решение № 01-03/ 18.08.2014 г.на Управителя на МБАЛ „Свети Врач” ЕООД,  с предмет: Доставка на лекарствени продукти по смисъла на ЗЛПХМ за нуждите на МБАЛ ”Свети Иван Рилски-2003”ООД, гр.Дупница, по периодични заявки, в зависимост от нуждите на Възложителя и финансовата му обезпеченост, съгласно  Спецификация”,с настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на поръчката.

 

Аз/Ние ................................................................................................................................................

 (пълно наименование на участника)

 

С настоящата оферта заявяваме участие в горепосочената открита процедура. Предлагам/е да изпълним поръчката в съответствие с условията в откритата процедура. В изпълнение на чл. 54-57 от ЗОП и на изискванията на Възложителя на обществената поръчка, предлагаме:

 

1.      Срок за изпълнение на поръчката: 12 /дванадесет /месеца, считано от сключване на договор за възлагане на обществена поръчка с конкретния Изпълнител;

 

2.      Срок за доставка при отправена заявка на Възложителя: /не по- късно от 7дни/ седем/ от получаване на писмена заявка от Възложителя за необходимите количества……………………………………………………………………………..

 

3.      Тази оферта е със срок на валидност: ……………………………….дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

 

4.      Приложение към настоящото Техническо предложение за изпълнение на поръчката:Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ако е приложимо/.

 

 

 

 

 

 

 

Дата ..........................                                   Име и фамилия..........................................

Подпис на лицето......................................

Длъжност....................................................

Наименование на участника..................

Печат...........................................................

 

 

10. Ценова оферта

 

 

                 
    ЦЕНОВА ОФЕРТА       Приложение 8    
                 
    Участник:             
    ЕИК:            
                 
     Открита процедура с предмет: "Доставка на лекарствени продукти по смисъла на ЗЛПХМ за нуждите на МБАЛ " Свети Иван Рилски- 2003"ООД, гр.Дупница, по периодични заявки, в зависимост от нуждите на Възложителя и финансовата му обезпеченост, съгласно  Спецификация"            
                 
№ по ред АТС ГЕНЕРИЧНО НАИМЕНОВАНИЕ лекарствена форма Доза/концентрация Количество ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА С ДДС Разход за 1 година
1 N02BA01 ACETYLSALICYLIC ACID tb 500 mg 1 tb     240
2 D06BB03 ACICLOVIR tb 200 mg 1 tb     420
3 D06BB03 ACICLOVIR tb 400 mg 1 tb     720
4 B03BB01 ACIDUM FOLICUM tb 5 mg 1 tb     2160
5 R03CA01 EPINEPHRINE AMP 0.10% 1AMP     720
6 N01AB06 ISOFLURANE FL 250ML 1FL     144
7 C04AD03 PENTOXIPHYLLINE TB 400MG 1TB     1200
8 S01HD04 PROXYMETACAINE FL 0.5%15ML 1FL     2
9 D04AA09 CHLORPYRAMINE AMP 20MG/2ML 1AMP     1200
10 D04AA09 CHLORPYRAMINE tb 25MG 1TB     180
11 M01AB05 DICLOFENAC AMP 75MG/3ML 1AMP     12 000
12 J01GB06 AMIKACIN AMP 500MG/2ML 1AMP     240
13 N02BB02 METAMIZOLE SODIUM tb 500MG 1TB     480
14 J06BB01 ANTI-D/RH/HUMAN IMUNOGLOBULIN AMP 1ML 1AMP     1
15 R06AD02 PROMETHAZINE AMP 50MG/2ML 1AMP     240
16 B01AC07 DIPYRIDAMOLE tb 25MG 1TB     2160
17 M03AC06 PIPECURONIUM BROMIDE AMP 4MG/2ML 1AMP     300
18 B01AX05 FONDAPARINUX SYR. 2.5MG/0.5ML 1SYR.     480
19 B01AC06 ACETYLSALICYLIC ACID tb 100MG 1TB     2400
20 C09CA06 CANDESARTAN tb 16 1TB     1008
21 C07AB03 ATENOLOL tb 50MG 1TB     180
22 C07AB03 ATENOLOL tb 100MG 1TB     108
23 A03BA01 ATROPINE AMP 1MG/1ML 1AMP     480
24 C07AG02 CARVEDILOL TB 6.25MG 1TB     360
25 J01DC02 CEFUROXIME FL 1.5G 1FL     25200
26 N05CM00 BELLERGAMIN TB OP 1TB     300
27 C09AA02 ENALAPRIL TB 10MG 1TB     300
28 C07AB02 METOPROLOL tb 100MG 1TB     120
29 C07AB02 METOPROLOL TB 50MG 1TB     840
30 N07CA01 BETAHISTINE tb 16MG 1TB     3600
31 D08AG02 POVIDONE - IODINE TUBA 1L 1TUBA     120
32 R05CB02 BROMHEXINE AMP 2MG/ML2ML 1AMP     240
33 A03BB1 HYOSCINE BUTYLBROMIDE AMP 2%1ML 1AMP     7200
34 A03BB01 HYOSCINE BUTYLBROMIDE TB 10MG 1TB     240
35 A12AA03 CALCIUM LAEVULANATE&CALCIUM GLUCONATE AMP 10%10ML 1AMP     1800
36 A11CC04 calcitriol caps.  0,25 mcg       480
37 N01AX03 KETAMINE TB 500MG/10ML 1AMP     180
38 A05BA03 SILYMARINE TB 35MG 1TB     10 800
39 C07AG02 CARVEDILOL TB 12.5MG 1TB     1680
40 N06BX18 VINPOCETIN TB 10MG TB     2160
41 N06BX18 VINPOCETIN AMP 10MG 1AMP     1080
42 J01DA13 CEFTRIAXONE FL 1G 1FL     360
43 J01DA13 CEFTRIAXONE FL 2G 1FL     1200
44 N01BB10 LEVOBUPIVACAINE AMP 5MG/ML 1AMP     120
45 C02AC01 CLONIDINE AMP 0.150MG 1AMP     1200
46 C02AC01 CLONIDINE TB 0.150MG 1TB     600
47 N05AA01 CHLORPROMAZINE AMP 50MG/5ML 1AMP     120
48 S01AX13 CIPROFLOXACINE FL 5ML 1FL     1
49 J01MA02 CIPROFLOXACINE AMP 100MG 1AMP     6000
50 J01MA02 CIPROFLOXACINE TB 500MG 1TB     600
51 J01FF01 CLINDAMYCIN SOL.INJ 600MG 1FL     480
52 C07AB07 BISOPROLOL TB 10MG 1TB     84
53 C07AB07 BISOPROLOL TB 5MG 1TB     1080
54 C01BC03 PROPAFENONE TB 200MG 1TB     1200
55 A12CC02 MAGNESIUM SULFAT AMP 200MG 1AMP     120
56 A12CC02 MAGNESIUM SULFAT AMP 400MG 1AMP     600
57 C07AB02 METOPROLOL TB 50MG 1TB     480
58 C10AA07 ROSUVASTATIN TB 10MG 1TB     600
59 C10AA07 ROSUVASTATIN TB 20MG 1TB     360
60 B05BB01 DARROW , ИНФУЗ. РАЗТВОР 500 ML банки           36
61 V08BA01 BARIUM SULFATUM POWDER 100G 1OP     72
62 N06CA02 FLUPENTIXOL&MELITRACEN TB 0.5MG 1TB     420
63 D03AA00 RETINOL PALMITAT/ERGOCALCIFEROL UNG 18G 1TUBA     240
64 A03FA01 METOCLOPRAMIDE AMP 10MG/2ML 1AMP     7200
65 A03FA01 METOCLOPRAMIDE TB 10MG 1TB     180
66 C03AA03 HYDROCHLOROTHIAZIDE TB 25MG 1TB     72
67 C05CA53 DIOSMIN,COMBINATIONS TB 500MG 1TB     540
68 H02AB02 DEXAMETASONE AMP 4MG/1ML 1AMP     960
69 M01AE17 DEXKETOPROFEN AMP 50MG/2ML 1AMP     1440
70 A10BB09 GLICLAZIDE TB 60MG 1TB     96
71 N05BA01 DIAZEPAM AMP 10MG/2ML 1AMP     720
72 N05BA01 DIAZEPAM TB 5MG 1TB     156
73 N05BA01 DIAZEPAM TB 10MG 1TB     480
74 M01AB05 DICLOFENAC GEL 5%50G 1TUBA     30
75 B02BX01 ETAMSYLATE AMP 125MG/ML2ML 1AMP     2400
76 C01AA05 DIGOXIN AMP 0.25MG/2ML 1AMP     360
77 C01AA05 DIGOXIN TB 0.25MG 1TB     180
78 C08DB01 DILTIAZEM TB 60MG 1TB     420
79 H02AB01 BETAMETHASONE DIPROPIONAT &BETAMETHASONE SODIUM AMP 2MG+5MG/ML 1AMP     36
80 C09BA03 LIZINOPRIL & AMLODIPINE TB 10MG/5MG 1TB     420
81 C09AA03 LIZINOPRIL  TB 10MG 1TB     1440
82 C09AA03 LIZINOPRIL TB 20MG 1TB     240
83 C03EA01 TRIAMTERENE & HYDROCLOROTHIAZIDE TB   1TB     1200
84 C01CA07 DOBUTAMINE FL 250MG 1FL     12
85 C01CA04 DOPAMINE AMP 200MG 1AMP     1080
86 C02AB02 METHYLDOPA TB 250MG 1TB     150
87 N05CD08 MIDAZOLAM AMP 5MG/ML5ML 1AMP     120
88 N05CD08 MIDAZOLAM AMP 15MG/3ML       300
89 A06AD11 LACTULOSE SYRUP 200ML 1FL     300
90 R03CA02 EPHEDRINE AMP 50MG/ML 1AMP     240
91 N02BE01 PARACETAMOL SUPP 150MG 1SUPP     36
92 N02BE01 PARACETAMOL SYRUP 90ML 1FL     72
93 N02BE01 PARACETAMOL SUPP 300MG1 1SUPP     60
94 J01XD01 METRINIDAZOLE FL 0.5%100ML 1FL     1440
95 C07AB02 METOPROLOL TB 25MG 1TB     48
96 C09AA02 ENALAPRIL TB 5MG 1TB     720
97 J07BC01 HEPATITIS B ,PURIFIED ANTIGEN AMP 10MCG/0.5ML 1AMP     9
98 B03XA01 Erytropoetin sol.inj 2000 IU       1800
99 C01CA01 ETILEFRINE AMP 10MG/1ML 1AMP     36
100 C08CA02 FELODIPINE TB 5MG 1TB     30
101 N01AH01 FENTANYL AMP 0.25MG/5ML 1AMP     480
102 N01AH01 FENTANYL AMP 0.1MG/2ML 1AMP     240
103 R05CB06 AMBROXOL TB 30MG 1TB     12000
104 H02AB01 BETAMETHASONE DIPROPIONAT &BETAMETHASONE SODIUM AMP 2MG,5MG 1AMP     132
105   FORMALIN 40 %  OP X 5 KG OP 40 % X5KG  1OP     10
106 B01AB06 NADROPARIN AMP 0.4ML 1AMP     1440
107 B01AB06 NADROPARIN AMP 0.6ML 1AMP     600
108 C03CA01 FUROSEMIDE TB 40MG 1TB     1440
109 C03CA01 FUROSEMIDE AMP 20MG/2ML 1AMP     6000
110 B02BC01 ЖЕЛАТИНОВА ХЕМОСТАТИЧНА ГЪБА OP 8.5/4.0/1.0 1OP     80
111 J01GB03 GENTAMICIN AMP 80MG 1AMP     12000
112 J01GB03 GENTAMICIN AMP 40MG 1AMP     120
113 D06AX07 GENTAMICIN CRÈME 0.1%15G 1TUBA     60
114 B05CX01 DEXTROSE AMP 25%10ML 1AMP     600
115 B05CX01 DEXTROSE AMP 40%10ML 1AMP     1800
116 B05CX01 DEXTROSE BANKA 500ML 1BANKA     4800
117 B05CX01 DEXTROSE BANKA 500ML 1BANKA     480
118 C09AA10 TRANDOLAPRIL TB 2MG 1TB     20
119 B05BB01 ELEKTROLYTES BANKA 500ML 1BANKA     80
120 A02BC01 OMEPRAZOLE INF.AMP 40MG 1AMP     144
121 A05BA00 HEPA-MERZ AMP 5G/10ML 1AMP     40
122 B01AB01 HEPARIN SODIUM FL 25000IU 1FL     3000
123 C05BA01 ORGANO-HEPARINOID UNG 100IU/30G 1TUBA     120
124 A07XA04 RACECADOTRIL SACHE 10MG 1SACHE     384
125 A07XA04 RACECADOTRIL TB 1000MG 1TB     1200
126 B05AA01 ALBUMIN FL 20%100ML 1FL     15
127 A10AD01 HUMAN INSULIN  SO.INJ. PENFILI3ML 1BR     120
128 B01AC16 EPTIFIBRATIDE SOL.INF. 0.75MG/ML100ML 1FL     60
129 B01AC16 EPTIFIBRATIDE SOL.INJ. 2MG/ML10ML 1FL     60
130 B03AC06 Iron ( III) hydroxide dextran complex sol. Inj 5 ml       480
131 V08AB10 IOMEPROL FL 350MG/ML200ML 1FL     540
132 V08AB4 IOPAMIDOL FL 370MG/ML50ML 1FL     300
133 A07EC02 MESALAZINE TB 500MG 1TB     480
134 C08DA01 VERAPAMIL AMP 5MG/2ML 1AMP     120
135 C01DA08 ISOSORBIT DINITRAT TB 10MG 1TB     2160
136 C01DA08 ISOSORBIT DINITRAT TB 20MG 1TB     720
137 C01DA08 ISOSORBIT DINITRAT TB 5MG 1TB     900
138 C01DA08 ISOSORBIT DINITRAT SPRAY 1.25MG/DOSA 1OP     3
139 D08AG02 POVIDON-IODIN/IOD-POVIDON/ UNG 10%90G 1OP     180
140 A12BA01 POTASSIUM CHLORID AMP 15%10ML 1AMP     2400
141 C01DA08 ISOSRBIT  DINITRAT TB 20MG 1TB     720
142 B02BA01 MENADION AMP 10MG/ML1ML 1AMP     600
143 A09AA00 KREON CAPS 25000IU 1CAPS     40
144 C01AA08 METILDIGOXIN TB 100MCG 1TB     840
145 R05DB18 PRENOXIDIAZINE TB   1TB     300
146 C01BB01 LIDOCAINE AMP 1%10ML 1AMP     1200
147 C01BB01 LIDOCAINE AMP 2%10ML 1AMP     600
148 C01BB01 LIDOCAINE AMP 2%2ML 1AMP     480
149 C01BB01 LIDOCAINE SPRAY 10%38G 1OP     5
150 C05BA03 HEPARINE TUBA 50G 1TUBA     30
151 C10AB05 FENIFIBRAT TB 160MG 1TB     1080
152 C09AA03 LISINOPRIL TB 10MG 1TB     240
153 C09AA03 LISINOPRIL TB 5MG 1TB     180
154 C09CA01 LOSARTAN TB 50MG 1TB     1008
155 N02AB02 PETHIDIN AMP 5%2ML 1AMP     600
156 M03AB01 SUXAMETHONIUM CHLORIDE AMP 50MG/5ML 1AMP     960
157 J01FA03 MIDECAMYCIN TB 400MG 1TB     192
158 A12CC09 MAGNESIUM OROTATE TB 500MG 1TB     7200
159 B03AD00 FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX&FOLIC ACID SOLUTIO 5%30ML 1FL     5
160 B05BC01 MANNITOL BANKA 15%500ML 1BANKA     1440
161 N01BB01 BUPIVACAINE AMP 0.5%ML4ML SPINAL 1AMP     720
162 J01DA32 CEFOPERAZONE FL 2G 1FL     40
163 N02BB02 METAMIZOLE SODIUM SOL.INJ. 500MG/ML2ML 1AMP     9600
164 H02AB04 METHYLPREDNISOLONE AMP 40MG 1AMP     2400
165 H02AB04 METHYLPREDNISOLONE AMP 20MG 1AMP     1200
166 C09CA07 TELMISARTAN TB 80MG 1TB     672
167 A11DB00 BENFOTHIAMINE&CYANCOBALAMIN&PYRIDOXIN AMP 2ML 1AMP     1800
168 N02AA01 MORPHYNE HYDROCHLORIDE AMP 10MG/1ML 1AMP     30
169 C02AC05 MOXONIDINE TB 0.2MG 1TB     360
170 C02AC05 MOXONIDINE TB 0.3MG 1TB     240
171 N05CM11 SODIUM BROMIDE AMP 100MG/ML5ML 1AMP     3000
172 B05CB01 SODIUM CHLORIDE SOL.INF. 0.9%1000ML 1OP     2400
173 B05CB01 SODIUM CHLORIDE SOL.INF. 0.9%500ML 1OP     19200
174 B05CB04 SODIUM HYDROGENCARBONAT AMP 8.4%20ML 1AMP     600
175 C07BB12 NEBIVOLOL AND THIAZIDES TB 5mg/12.5mg 1tb     240
176 C07AB12 NEBIVOLOL TB 5MG 1TB     720
177 J01M02 NALIDIXIC ACID TB 500MG 1TB     80
178 A11DB00 B1,B6,B12 TB   1TB     9000
179 N03AF01 CARBAMAZEPINE TB 200MG 1TB     1800
180 N06DA04 GALANTAMINE TB 5MG 1TB     360
181 N06DA04 GALANTAMINE AMP 10MG 1AMP     720
182 N06BX03 PIRACETAM AMP 3G/15ML 1AMP     2400
183 C08CA01 AMLODIPINE TB 5MG 1TB     720
184 D06BA02 SULFATHIAZOLE POWD.CUT. 10G 1OP     36
185 C09CA03 VALSARTAN TB 160MG 1TB     672
186 A03AD02 DROTAVERINE AMP 40MG/2ML 1AMP     7200
187 A03AD02 DROTAVERINE TB 40MG 1TB     360
188 R03DA05 AMINOPHYLLINE TB 100MG 1TB     1440
189 J02AA00 NYSTATIN TB 500KU 1TB     2400
190 S01AX19 LEVOFLOXACIN  COLLYR 5MG/ML5ML 1FL     4
191 A06AB05 CASTROL OIL  SOL. 40G 1OP     20
192 J01CA04 AMOXICILLIN SUSPENSIA 500MG/5ML 1OP     60
193 N02AA05 OXYCODONE TB 10MG 1TB     100
194 D07CA01 HYDROCORTISONE AND OXYTETRACYCLIN SPRAY 55ML 1OP     5
195 H01BB02 OXYTOCIN AMP 5ME/1ML 1AMP     2400
196 V04CF01 TUBERCULIN AMP 5ME/1ML 1AMP     120
197 A12BA51 MAGNESIUM ASPARTAT,POTASSIUM ASPARTAT TB   1TB     1800
198 N02BE01 PARACETAMOL SYROP 120MG/5ML 1OP     48
199 A03AD01 PAPAVERIN AMP 1ML 1AMP     7200
200 N02BE01 PARACETAMOL TB 500MG 1TB     12000
201 N02BE01 PARACETAMOL SOL.INF. 10MG/ML100ML 1OP     15
202 C04AD03 PENTOXIFYLLIN AMP 100MG 1AMP     200
203 C01DA02 GLYCERIL TRINITRAT FL 50MG/50ML 1FL     300
204 N06BX03 PIRACETAM&CINNARIZIN CAPS   1CAPS     180
205 N06BX03 PIRACETAM TB 1200MG 1TB     1440
206 N06BX03 PIRACETAM TB 800MG 1TB     840
207 B01AC04 CLOPIDOGREL TB 75MG 1TB     140
208 C02CA01 PRAZOSIN TB 2MG 1TB     360
209 H02AB06 PREDNISOLONE TB 5MG 1TB     240
210 C01EB15 TRIMETAZIDINE TB 35MG 1TB     7200
211 C09AA04 PERINDOPRIL TB 5MG 1TB     360
212 N01AX10 PROPOFOL AMP 1%20ML 1AMP     180
213 A02BA03 FAMOTIDINE AMP 20MG 1AMP     2400
214 A02BA02 RANITIDINE TB 150MG 1TB     14400
215 B02BC01 TERLYPRESSIN AMP 0.2/100MCG/ML 1AMP     240
216 C09AA02 ENALAPRILE TB 5MG 1TB     144
217 C08CA05 LERCANDIPINE  TB 10MG 1TB     720
218 B05BB01 ELECTROLITES SOL.INF. 500ML 1OP     7200
219 C05CA00 RUTOSIDE&ASCORBINIC ACID TB TB 1TB     300
220 C01BC03 PROPAFENONE           180
221 C01BC03 PROPAFENONE           120
222 G02CA00 SALBUTAMOL TB 4MG 1TB     120
223 H01CB02 OCTREOTIDE AMP 0.1MG/ML1ML 1AMP     20
224 B05BB02 SODIUM CHLORIDE&GLUCOSE SOL.INF. 500ML 1OP     2400
225 C10AA01 SIMVASTATIN TB 20MG 1TB     672
226 B01AA07 ACENOCOUMAROL TB 4MG 1TB     480
227 A10BA02 METFORMIN TB 850MG 1TB     720
228 R03DA05 AMINOPHYLLINE SOL.INJ. 24MG/ML10ML 1AMP     300
229 C07AA07 SOTALOL TB 160MG 1TB     240
230 A03DC00 PITOFENONE AND ANALGETICS AMP 2ML 1AMP     120
231 A03DC00 PITOFENONE AND ANALGETICS TB TB 1TB     360
232 C03DA01 SPIRONOLACTONE TB 25MG 1TB     3600
233 C02AC06 RILMENIDINE TB 1MG 1TB     480
234 C03BA11 INDAPAMIDE TB 1.5MG 1TB     720
235 J07AM01 TETANUS VACCIN ADSORBE AMP 40IU 1AMP     180
236 A16AX01 THIOCTIC ACID FL 600MG/50ML 1FL     2400
237 A16AX01 THIOCTIC ACID AMP 600MG20ML 1AMP     480
238 D08AF03 IODINE SOLUTIO 5%1000ML 1OP     15
239 S01CA01 DEXAMETHASONE&TOBRAMYCIN COLLYR 5ML 1FL     5
240 A11HA03 TOCOFEROL  ACETATE PERLI 100IU 1PERLI     720
241 M03AC04 ATRACURIUM AMP 25MG 1AMP     300
242 A16AA02 ADEMETIONIN FL 500MG 1FL     30
243 C03CA04 TORASEMIDE SOL.INJ. 10MG/2ML 1AMP     3000
244 C03CA04 TORASEMIDE TB 10MG 1TB     600
245 C09AA05 RAMIPRIL TB 5MG 1TB     360
246 G02CA00 SALBUTAMOL SOLUTIO 0.5%20ML 1FL     96
247 C08DA01 VERAPAMIL TB 40MG 1TB     600
248 B03BA01 CYANCOBALAMIN AMP 1000 MCG 1AMP     1800
249 A11GA01 ASCORBINIC ACID TB 100MG 1TB     4200
250 C09AA15 ZOFENOPRIL TB 30MG 1TB     108
251 C09AA15 ZOFENOPRIL TB 7.5MG 1TB     144
252 D06BB03 ACYCLOVIR EYE.UNG. 4.5G 1OP     24
253   CINNARIZINE & DIMENHYDRINATE TB 20MG/40MG 1TB     1200
254 N03AG01 VALPROIC ACID AND DERIVATES POWD.INJ. 400MG/4ML 1AMP     20
255 B05AA01 ALBUMIN sol. Inj         60
                356187