Европроекти 1

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА «РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ» 2007г. – 2013г.

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0109-СО001

„Подобряване условията на труд на работни места в

МБАЛ „Св. Иван Рилски – 2003” ООД

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 


 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА

проект BG051PO001-2.3.02-0109 - „Подобряване на условията на труд на работни места в МБАЛ Св. Иван Рилски - 2003 ООД”

по договор за БФП № ESF-2302-08-07003

 

В МБАЛ „Св. Иван Рилски – 2003” ООД се изпълнява Проект BG051PO001-2.3.02-0109„Подобряване условията на труд на работни места в МБАЛ „Св. Иван Рилски – 2003” ООД по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG 051PO001-2.3.02“Безопасен труд”

Стратегическа цел на Програмата е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал.

От особена важност за изпълнение целите на Програмата е постигането на високи нива на заетост, повишаването на производителността и качеството на труда и работната сила чрез увеличаване на инвестициите в човешкия ресурс.

Ръководството на „МБАЛ „Св. Иван Рилски – 2003” ООД, в качеството си на бенефициент по програмата е насочило усилията си към максимално прилагане на идеите и целите на Оперативната програма в нашата болница.

В рамките на проекта ще бъдат подобрени условията и безопасността на труда на работните места в МБАЛ „Св. Иван Рилски – 2003” ООД. 

Бюджетът на проекта е с максимална обща стойност 87 870,20 лв, а продължителността на изпълнението му е дванадесет месеца.

През ПЪРВИ ПРОЕКТЕН МЕСЕЦ е изпълнено:

1) Подготовка на дейност 1 „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност” – избор по 3 оферти, по реда на ПМС 55   за доставчик за услуга консултиране на дейността «Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност», вкл. Измерване факторите на работната среда;

2)  избор на доставчик на услуги за Разработване на система по OHSAS 18001:2007  и на услуга Сертифициране на системата по OHSAS 18001:2007 - избор по 3 оферти по реда на ПМС 55; 

3) избор на доставчик на услуга за медийно събитие;  на услуга за популяризиране чрез табели, стикери; поддържане на актуална информация на интернет страницата ни.

Дейностите към настоящия момент не са приключили, тъй като  съгласно утвърденият на 31.10.2012г. график срокът за приключване на гореизброените дейности е към края на м. декември 2012г.

 

30.11.2012

 

Инвестира във вашето бъдеще!

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. МБАЛ „Св. Иван Рилски-2003” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенция по заетостта.”