Европроекти 2

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА «РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ» 2007г. – 2013г.

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0109-СО001

„Подобряване условията на труд на работни места в

МБАЛ „Св. Иван Рилски – 2003” ООД

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА

проект BG051PO001-2.3.02-0109 - „Подобряване на условията на труд на работни места в МБАЛ Св. Иван Рилски - 2003 ООД”

по договор за БФП № ESF-2302-08-07003

 

ПРЕЗ ВТОРИ ПРОЕКТЕН МЕСЕЦ СЕ ИЗПЪЛНЯВА:

"Проведена процедура за избор на изпълнител по 3 оферти за: 

1) „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, вкл. Измерване факторите на работната среда"";

2) Разработване на система по OHSAS 18001:2007;

3) Сертифициране на системата по OHSAS 18001:2007;  

4) Изпратено е Искане за оферта за доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло - процедура за избор на доставчик по 1 оферта.

 

"

 

30.12.2012


Инвестира във вашето бъдеще!

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. МБАЛ „Св. Иван Рилски-2003” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенция по заетостта.”