Европроекти 11

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА «РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ» 2007г. – 2013г.

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0109-СО001

„Подобряване условията на труд на работни места в

МБАЛ „Св. Иван Рилски – 2003” ООД

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА

проект BG051PO001-2.3.02-0109 - „Подобряване на условията на труд на работни места в МБАЛ Св. Иван Рилски - 2003 ООД”

по договор за БФП № ESF-2302-08-07003

 

ПРЕЗ ЕДИНАДЕСЕТИ ПРОЕКТЕН МЕСЕЦ СЕ ИЗПЪЛНЯВА:

1) Дейност 1 Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност -  в процес на разработване. 

2) Дейност 2   Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло – съставен е окончателен приемо предавателен протокол за доставеното ЛПС и специално работно облекло.

3) Дейност 4 Информиране и публичност – съставен е окончателен приемо-предавателен протокол за стикерите за визуализация, че ЛПС и специално работно облекло са закупеси със средства от ЕСФ.

 

 

 

30.09.2013

 

                                                         

Инвестира във вашето бъдеще!

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. МБАЛ „Св. Иван Рилски-2003” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенция по заетостта.”